Postcoderoos projecten/coöperaties onder SCE regeling:
hoe zit dat in elkaar?

Post Coderoos Coöperaties/projecten onder SCE regeling
o Projecten met een looptijd van 15 jaar die voldoen aan de eisen van de nieuwe regeling (SCE)
o Kleinschalige projecten tot maximaal 80-85 kWp met een kleinverbruikers meter
o Installaties aangelegd door gecertificeerde installateurs
o Installatiemateriaal met minimaal 15 jaar productgarantie
o Aanvullende verzekering op producten voor 15 jaar, inclusief een opbrengstverzekering
o Een beoogd jaarlijks rendement van minimaal 5 %
o De certificaat prijs komt op € 500,– met een jaaropbrengst van ongeveer 420 kWh
o Deelname minimaal € 1.000,– tot maximaal € 5.000,–, maximum kan hoger zijn, hangt af van het aantal deelnemers in een project
o 15 jaar profiteren van opbrengst van duurzaam opgewekte energie met minimale risico’s
o Algehele ontzorging bij en tijdens dit project

Bel 06-18193017 voor meer uitleg en informatie

Bron: Hier Opgewekt www.hieropgewekt.nl
Hoe werkt de SCE-subsidie?
De SCE is een exploitatiesubsidie. De opzet komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

De SCE-subsidie:
• is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.
• bestaat uit een basisbedrag dat voor 15 jaar is vastgelegd in de subsidiebeschikking minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.
• wordt berekend per kilowattuur (kWh), op basis van het vermogen van de productie-installatie en het voor die categorie productie-installaties geldende maximum aantal vollasturen. Ook het vermogen en het aantal vollasturen wordt voor 15 jaar vastgelegd in de subsidiebeschikking.
Het idee is dat de subsidiegever geld bijlegt zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Er wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte kosten en daadwerkelijk genoten opbrengsten – want dan worden de uitvoeringskosten te hoog.

Waarom deze regeling?
Het kabinet wil met deze regeling de lokale opwek van duurzame elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak hiervoor. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers meer letten op het besparen van energie. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.
Via de salderingsregeling ontvangen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit opwekken, een verlaging van hun energierekening. De energieleverancier trekt de energie die je terug levert af van de energie die je geleverd hebt gekregen.
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van 2017 stond opgenomen dat er een aparte regeling zou komen voor energiecoöperaties. Een die het mogelijk maakt dat omwonenden – in plaats van energie op te wekken op eigen dak of grond – makkelijker aan kunnen sluiten bij een gezamenlijk project in de buurt. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking geeft hieraan invulling.

SCE vervangt postcoderoosregeling

Deze SCE vervangt de oude Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling, bij nieuwe collectieve projecten. Bij de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of een vereniging van eigenaars (VvE), korting op hun energiebelasting – als ze wonen in de zogenaamde postcoderoos.
De SCE is bedoeld om nieuwe opwekprojecten van energiecoöperaties en VvE’s te ondersteunen. Het is voor deze collectieven belangrijk dat ze zekerheid hebben over de toekomstige inkomsten van hun energieproject en dat die voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. De regeling biedt deze zekerheid. Ze ondersteunt met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie.

Wat is een postcoderoos?

Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een opwek-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied.
Ook postcodegebieden die het gebied van de installatie alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. De installatie mag in het midden van de postcoderoos liggen maar mag ook in een van de ‘blaadjes’. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. In de wandelgangen wordt ook wel gesproken over de postcoderups. Leden van de coöperatie of VvE moeten in de vastgestelde postcoderoos van de productie-installatie wonen.
In onderstaand voorbeeld vormen de postcodes 1234, 1230, 1231, 1450, 1506, 1236 en 1247 een postcoderoos. De productie-installatie kan op iedere willekeurige plaats binnen dit gebied zijn gesitueerd.

Wie kan profiteren van de regeling?

Particulieren en ondernemers die samen investeren in het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen – binnen een zogenaamd postcoderoosgebied – kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

Bel voor een telefonische afspraak 

06 18193017

Mail ons met aanvullende vragen